verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  AXXENT 2000 BVBA  ONDERNEMINGSNUMMER  BE 0471 988 241


Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant.

Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

Dit order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.

Onze offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen.

Bestellingen overgemaakt aan tussenpersonen zijn slechts geldig na onze schriftelijke orderbevestiging.

Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper.

De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper.

De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien de plaatsing van de installaties, door omstandigheden buiten de wil van de verkoper niet mogelijk is, wordt 75% van de som vermeld in de offerte onmiddellijk opeisbaar bij afwerking van de goederen in onze werkplaatsen.

De koper heeft de verplichting alle nodige stappen te ondernemen met de betrekking tot de eventueel noodzakelijke toelatingsaanvraag voor het plaatsen van de installaties. Hoogstens 14 werkdagen na de opdracht dient de koper in het bezit te zijn van de noodzakelijke toelatingen van het Stadsbestuur, Gemeentebestuur, Bruggen en Wegen of andere betrokken instantie en moet de koper dit aan de verkoper kunnen voorleggen.

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting en gaat in na ontvangst van het voorschot.

De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de fabriek van de verkoper…). Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.

De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen. Aantal, gewicht, formaten en kleuren kunnen om productietechnische redenen toto maximaal 10% afwijken.

Grondwerken worden uitgevoerd onder voorbehoud van losse grond, verborgen massieven, leidingen en kabels.

Artwork hetzij decoratieve elementen, belettering, logo’s dienen door de koper digitaal aangeleverd te worden in de extensie AI of JPG en gevectoriseerd.

Bij gebrek hieraan voert de verkoper dit uit voor de prijs van minimaal € 125,00.

De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de maand na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering.

Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen.

Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed.

Geen andere schade van de koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 50% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.

De verkoper behoudt zich te recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.

Betaalde voorschotten worden niet terugbetaald en beschouwd als voorschot voor de vergoeding van gemaakte kosten en winstderving.

De facturen zijn bij aflevering, contant betaalbaar, behoudens bijzondere voorwaarden een afwijkende betalingstermijn voorzien. Bij elke bestelling dient een voorschot van 50% vooraf betaald te worden.

Voor hoeveelheid afname gepersonaliseerd met logo of op andere wijze, is het totaalbedrag vooraf betaalbaar.

In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à 1% per maand. Bovendien zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met 10% als schadebeding, met een minimum van 125€.

In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.